top of page

מדיניות החזרת מוצרים ושירותים

מדיניות הביטולים והחזרת מוצרים ב"בית המרפא אינדיגו" מתבצעת על-פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, ועיקרה כמפורט להלן:

 1. ביטול עסקאות לקבלת טיפולים

  • ביטול טיפול בודד

   • הלקוח רשאי לבטל טיפול בודד תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה.

   • בעת הביטול ייגבו מן הלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטיפול, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובקיזוז עמלת אשראי/המחאה אם ישנה כפי שמפורט בהמשך בסעיף עמלות ביטול.

   • ההחזר הכספי יינתן באותו אמצעי התשלום שבו בוצע התשלום אלא אם סוכם אחרת עם הלקוח, תוך 7 ימי עסקים מביטול העסקה.

   • בחלוף 14 ימים מיום עשיית העסקה, אין הלקוח רשאי לבטלה.

  • ביטול סדרת ו/או חבילת טיפולים

   • הלקוח רשאי לבטל סדרת ו/או חבילת טיפולים תוך 14 ימים מיום התחלת סדרת הטיפולים או חבילת הטיפולים (סדרת טיפולים – טיפולים מאותו סוג. חבילת טיפולים – טיפולים מסוגים שונים.)

   • אם ניתנו טיפולים במהלך 14 הימים שלאחר עשיית העסקה, יחוייב הלקוח בתשלום עבור אותם טיפולים. טיפולים אלו יחויבו לפי תעריף של טיפול בודד אשר לא נרכש במסגרת סדרת ו/או חבילת טיפולים, ללא מבצעים והנחות.

   • בעת הביטול ייגבו מן הלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הסדרה, או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובקיזוז עמלת אשראי/המחאה אם ישנה כפי שמפורט בהמשך בסעיף עמלות ביטול.

   • ההחזר הכספי יינתן באותו אמצעי התשלום שבו בוצע התשלום אלא אם סוכם אחרת עם הלקוח, תוך 7 ימי עסקים מביטול העסקה.

   • בחלוף 14 ימים מיום עשיית העסקה, אין הלקוח רשאי לבטלה.

  • דחייה או ביטול תור

   • לקוח המבקש לדחות או לבטל מועד שנקבע מראש לקבלת טיפול, יודיע על כך לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הטיפול. לא הודיע הלקוח על בקשתו לדחיית או ביטול מועד הטיפול יומיים מראש, כאמור, ולא הגיע לקבלת הטיפול במועד שנקבע, יחוייב במלוא העלות.

 1. ביטול עסקאות לרכישת מוצרי בריאות והחזרת מוצרים

  • לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בריאות תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר, ובלבד שהמוצר ארוז באופן המעיד כי לא נפתח ולא נעשה בו כל שימוש.

  • בוטלה עסקה לרכישת מוצר בריאות, יוחזר התשלום ללקוח, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר, או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ובקיזוז עמלת אשראי/המחאה אם ישנה כפי שמפורט בהמשך בסעיף עמלות ביטול.

  • ההחזר הכספי יינתן באותו אמצעי התשלום שבו בוצע התשלום אלא אם סוכם אחרת עם הלקוח, תוך 7 ימי עסקים מביטול העסקה.

  • עסקאות לרכישת מוצרים שאינם ארוזים או ניתנים לפתיחה ללא הותרת סימן, בעלי חיי מדף קצרים, או לרכישת מוצרים שהוכנו במיוחד עבור הצרכן, אינן ניתנות לביטול.

  • עסקאות לרכישת מוצרים שערכם פחות מ- 50 ₪, אינן ניתנות לביטול.

  • בעת ביטול עסקה על הלקוח להחזיר את המוצר במסירה אישית או ע”י שליח. עלות החזרת המוצר תחול על הלקוח.

  • במקרה של מוצר מקולקל או פגום על הלקוח להודיע לקליניקה על אודות הפגם וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו. אי הודעה ייחשב הדבר כי לא נפל פגם במוצר וללקוח לא תהיה כל טענה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

  • במקרה של החזרת מוצר עקב פגם יינתן החזר כספי יחסי תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר הפגום בקליניקה ללא קיזוז של דמי ביטול ו/או עמלות.

 1. זיכויים

  • לקוח המבקש לוותר על קבלת טיפול, אחד או יותר, רשאי לקבל זיכוי, אשר ערכו ייקבע בהתאם לעלות הטיפול או הטיפולים עליהם ויתר, כקבוע בהסכם ההתקשרות.

  • הלקוח יהיה רשאי לעשות שימוש בזיכוי לצורך קבלת שירות חלופי, שונה מזה שנקבע בהסכם ההתקשרות, הכל לפי ערך הזיכוי, ועלות השירות החלופי.

  • יודגש כי במקרה של שימוש בזיכוי לצורך קבלת טיפול יקר יותר, על הלקוח לשלם את ההפרש. במקרה של שימוש בזיכוי לקבלת טיפול זול יותר, לא יהיה החזר כספי, והלקוח יקבל שובר זיכוי בסך ההפרש.

  • תוקף הזיכוי הינו שנתיים מיום קבלתו.

  • במידה ולא יתאפשר ללקוח להגיע פיסית אל קליניקת הטיפולים מכל סיבה שהיא, תינתן אפשרות לטיפול דרך הזום.

 1. עמלות במקרה של ביטול ו/או החלפת אמצעי תשלום

  • דמי ביטול הינם בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה (הנמוך מביניהם)

  • בגין ביטול תשלום עסקה שבוצעה באמצעות כ”א תקוזז בנוסף עמלת סליקה הנקבעת ע”י חברת האשראי, בשיעור של 1.1% משווי העסקה.

  • בגין הוצאת שיקים שהופקדו לבנק תקוזז בנוסף עמלת משיכה בסך 12 ₪ לצ’ק בודד.

*מדיניות הביטולים והחזרת מוצרים נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

bottom of page